คำศัพท์ภาษาจีน หมวดวิชาต่างๆ  科目

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดวิชาต่างๆ 科目

รายวิชาต่างๆที่เรียนในประเทศไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 สามารถแปล/พูดภาษาจีนได้ ดังนี้

科目 kē mù วิชา
门 mén ลักษณะนามของรายวิชา
ยกตัวอย่างประโยค
你最喜欢那课? nǐ zuì xǐ huan nǎ mén kè? คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุด
我最喜欢汉语课。wǒ zuì xǐ huan hǎn yǔ kè。 ฉันชอบวิชาภาษาจีนมากที่สุด

กลุ่มวิชาพื้นฐาน/วิชาหลักที่ต้องเรียน

数学课 shù xué kè วิชาคณิตศาสตร์
科学课 kē xué kè วิชาวิทยาศาสตร์
英语课 yīng yǔ kè วิชาภาษาอังกฤษ
泰语课 tài yǔ kè วิชาภาษาไทย
体育课 tǐ yù kè วิชาพลศึกษา
职业课 zhí yè kè วิชาการงานอาชีพ
社会课 shè huì kè วิชาสังคมศึกษา
艺术课 yì shù kè วิชาศิลปะ

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
物理课 wù lĭ kè วิชาฟิสิกส์
化学课 huà xué kè วิชาเคมี
生物课 shēng wù kè วิชาชีววิทยา
天文学 tiān wén xué วิชาดาราศาสตร์
运算科学课 yùn suàn kē xué kè วิชาวิทยาการคำนวณ
电脑课 diàn nǎo kè วิชาคอมพิวเตอร์

สาระวิชาคณิตศาสตร์
数与代数 shù yǔ dài shù จำนวนและพีชคณิต
测量与几何学 cè liáng yǔ jǐ hé xué การวัดและเรขาคณิต
概率论与数理统计 gài lǜ lùn yǔ shù lǐ tǒng jì สถิติและความน่าจะเป็น

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
英语课 yīng yǔ kè วิชาภาษาอังกฤษ
汉语课 hàn yǔ kè วิชาภาษาจีน
日语课 rì yǔ kè วิชาญี่ปุ่น
法语课 fǎ yǔ kè วิชาภาษาฝรั่งเศส
德语课 dé yǔ kè วิชาภาษาเยอรมัน
越南语课 yuè nán kè yǔ kè วิชาภาษาเวียดนาม

วิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
历史课 lì shǐ kè วิชาประวัติศาสตร์
地理课 Dì lǐ kè วิชาภูมิศาสตร์
佛教课 fó jiāo kè วิชาพระพุทธศาสนา
经济学 jīng jì xué วิชาเศรษฐศาสตร์
公民义务课 gōng mín yì wù kè วิชาหน้าที่พลเมือง

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
体育课 tǐ yù kè วิชาพลศึกษา
卫生课 wèi shēng kè วิชาสุขศึกษา

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
家政课 jiā zhèng kè วิชาคหกรรม
农业课 nóng yè kè วิชาเกษตรกรรม

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
语言学 yǔ yán xué หลักภาษา
文学 wén xué วรรณกรรม

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
视觉艺术课 shì jué yìshù kè วิชาทัศนศิลป์
跳舞课 tiào wǔ kè วิชานาฏศิลป์
音乐课 yīn yuè kè วิชาดนตรี

วิชาในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
指导课 zhǐ dǎo kè กิจกรรมแนะแนว
军训课 jūn xùn kè วิชานักศึกษาวิชาทหาร
童军课 tóng jūn kè วิชาลูกเสือ
女童军课 nǚ tóng jūn kè วิชาเนตรนารี

คลิกดาวน์โหลด หนังสือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!